سهامداران

آقای دكتر بابک ستايش پور
سركار خانم دكتر اروين ارين
سركار خانم دكتر مريم علمداری ساروی
سركار خانم دكتر مريم حكيمی
آقای دكتر حسن توفيقی
آقای دكتر سپهر حقيقی
آقای محسن شجاعی مقدم

 

دکمه بازگشت به بالا